Κοινότητα Ανιχνευτών

Α - Γ Λυκείου

Οι Ανιχνευτές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι έφηβοι, κορίτσια και αγόρια, ηλικίας 15 - 18 ετών, που οργανωμένοι σε Κοινότητες "ανιχνεύουν" τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα της Κοινότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας των Ανιχνευτών και αποφασίζεται στη "Σύνοδο", δηλαδή το συμβούλιο της Κοινότητας στο οποίο συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της (ήτοι τα παιδιά και οι Βαθμοφόροι).

Το φυσικό περιβάλλον και ο ανθρώπινος πολιτισμός, σε όλο σχεδόν το φάσμα των θετικών εκφράσεών του, αποτελούν την πηγή άντλησης του περιεχομένου των δράσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει μια κοινότητα ανιχνευτών. Μια ενδεικτική, αλλά και ευρέως αποδεκτή, συστηματοποίηση αυτών των δράσεων, τα λεγόμενα Έξι Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης, ταξινομεί αυτές τις δράσεις στις εξής έξι (6) περιοχές δραστηριότητας: Ανίχνευση Φύσης, Αγωγή και Δημοκρατία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Πολιτισμός, Ποιότητα Ζωής, Σταδιοδρομία. Έτσι, κάθε δράση που πραγματοποιείται από την Κοινότητα εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί, όμως, είναι ότι αυτό που κάνει μια δραστηριότητα της Κοινότητας - όπως και κάθε προσκοπικού τμήματος, γενικότερα - κατ’ ουσία “Προσκοπική” είναι ότι, πάντα, η υλοποίηση της βασίζεται σε μια συγκεκριμένη παιδαγωγική Μέθοδο (τη λεγόμενη Προσκοπική Μέθοδο) και, επίσης, ότι πάντα βρίσκεται σε συμφωνία με ένα συγκεκριμένο αξιακό πλαίσιο, που είναι το πλαίσιο των Προσκοπικών Αρχών, με βασικούς γνώμονες την Προσφορά στο Συνάνθρωπο και τη συνεχή αυτοεξέλιξη και αυτοβελτίωση. Η ίδια η Προσκοπική Μέθοδος, λοιπόν, και το εν λόγω πλαίσιο των Προσκοπικών Αρχών είναι τα θεμελιώδη συστατικά που διατρέχουν πάντα κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας και αποτελούν τα “ουσιώδη” γνωρίσματα που κάνουν κάθε προσκοπική δράση να είναι προσκοπική.

 

 

"Η Κραυγή μας"

Απ' τη Τούφα με ορμή
οι Ανιχνευτές αυτοί
προχωρούν και τραγουδούν...
"ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ"