Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης

Για γονείς και φίλους του Προσκοπισμού

Οι Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαραστάσεως (ΕΚΣ) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των Συστημάτων. Σκοπός των ΕΚΣ είναι η ηθική και υλική ενίσχυση του Προσκοπισμού.

Ειδικότερα οι ΕΚΣ:

Κινούν το ενεργό ενδιαφέρον για τον Προσκοπισμό της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους,

Εξευρίσκουν οικονομικούς πόρους, υλικά, χώρους και εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Συστήματος και με κάθε τρόπο ενισχύουν το προσκοπικό έργο,

Βοηθούν τον Αρχηγό του Συστήματος στην εξεύρεση Βαθμοφόρων, καθώς και άλλων προσώπων, κατάλληλων για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος,

Οργανώνουν εκδηλώσεις γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με ειδικούς ομιλητές, ανάλογα με το θέμα και πάντοτε στα πλαίσια του Προσκοπικού Προγράμματος του Συστήματος,

Στα πλαίσια του σκοπού τους, οι ΕΚΣ συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία, διατήρηση και προαγωγή κλίματος συνεργασίας με όλους τους βαθμοφόρους του Συστήματος, καθόσον Βαθμοφόροι και Μέλη ΕΚΣ αποτελούν Μέλη της ίδιας Προσκοπικής Οικογένειας.

 

Ως μέλη των ΕΚΣ υποδεικνύονται παλαιοί πρόσκοποι, φίλοι του προσκοπισμού και κυρίως γονείς ή κηδεμόνες των μελών των Προσκοπικών Τμημάτων.
Η θητεία των μελών των ΕΚΣ είναι τριετής.